logo SIB

Program czyste powietrze

rozwój

Droga do lepszej przyszłości

Ogólnym celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez inicjowanie i ułatwianie działań mających na celu wymianę źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na nowsze, wydajniejsze i bardziej ekologiczne. Program ten jest dedykowany beneficjentom, którzy mogą zostać zakwalifikowanym do trzech różnych poziomów wsparcia: podstawowego, podwyższonego i najwyższego.

Realizacja programu planowana jest w okresie od 2018 do 2029 roku, przy czym:

 • Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym, co oznacza, że  wnioski można składać przez cały okres trwania programu.
 • Zawieranie umów z beneficjentami będzie trwać do 31 grudnia 2027 roku.
 • Środki finansowe zostaną udzielone przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) do 30 września 2029 roku.
klasa energetyczna

Podstawowy poziom dofinansowania

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł.

Formy dofinansowania:

1. Dotacja

2. Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

Projekt obejmujący demontaż starego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda lub gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo w ramach projektu mogą być wykonane:

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

1. Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:

 • 66 000 zł (z instalacją PV)
 • 60 000 zł (bez instalacji PV)

2. Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

 • 41 000 zł (z instalacją PV)
 • 35 000 zł (bez instalacji PV)

3. Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

Projekt obejmujący demontaż starego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

– zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w Opcja pierwszej wskazanego w Załączniku 2 do Programu do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu, albo
– zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu

Dodatkowo mogą być wykonane: 

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

1. Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:

 • 56 000 zł (z instalacją PV)
 • 50 000 zł (bez instalacji PV)

2. Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

 • 31 000 zł (z instalacją PV)
 • 25 000 zł (bez instalacji PV)

3. Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące:

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:

 1. Przedsięwzięcie z kompleksową termomodernizacją: 33 000 zł
 1. Przedsięwzięcie bez kompleksowej termomodernizacji: 13 000 zł
 2. Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

Podwyższony poziom dofinansowania

I. Osoby fizyczne spełniające następujące warunki:

1) właściciel lub współwłaściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z osobną księgą wieczystą;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

II. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył czterdziestokrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

1. dotacja

2. dotacja z prefinansowaniem

3. dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

4. pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów

Projekt obejmujący demontaż starego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda lub gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo w ramach projektu mogą być wykonane:

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

1. Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:

 • 99 000 zł (z instalacją PV)
 • 90 000 zł (bez instalacji PV)

2. Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

 • 59 000 zł (z instalacją PV)
 • 50 000 zł (bez instalacji PV)

3. Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

Projekt obejmujący demontaż starego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

– zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w Opcja pierwszej wskazanego w Załączniku 2 do Programu do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu, albo
– zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu

Dodatkowo mogą być wykonane: 

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

1.Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizacją:

 • 81 000 zł (z instalacją PV)
 • 72 000 zł (bez instalacji PV)

2.Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

 • 41 000 zł (z instalacją PV)
 • 32 000 zł (bez instalacji PV)

3.Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące:

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:

 1. Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację: 48 000 zł
 2. Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji: 25 000 zł
 3. Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

Najwyższy poziom dofinansowania

I. Osoby fizyczne spełniające następujące warunki:

1) właściciel lub współwłaściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

a) 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

II. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył czterdziestokrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Formy dofinansowania:

1. dotacja

2. dotacja z prefinansowaniem

3. dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

4. pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów

Projekt obejmujący demontaż starego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda lub gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo w ramach projektu mogą być wykonane:

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

1. Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:

 • 135 000 zł (z instalacją PV)
 • 120 000 zł (bez instalacji PV)

2. Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

 • 79 000 zł (z instalacją PV)
 • 70 000 zł (bez instalacji PV)

3. Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

Projekt obejmujący demontaż starego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

– zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w Opcja pierwszej wskazanego w Załączniku 2 do Programu do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu, albo
– zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu

Dodatkowo mogą być wykonane: 

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu) 
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

1. Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:

 • 115 000 zł (z instalacją PV)
 • 100 000 zł (bez instalacji PV)

2. Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

 • 59 000 zł (z instalacją PV)
 • 50 000 zł (bez instalacji PV)

3. Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące:

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:

 1. Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację: 70 000 zł
 2. Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji: 40 000 zł
 3. Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

szczegóły

Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii

Nazwa kosztu
Maksymalne dofinansowanie
( procent faktycznie poniesionych kosztów netto )
Maksymalna kwota dotacji
Audyt energetyczny
100%
1200
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem
55%
12200
Pompa ciepła powietrze/woda
40%
12600
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej)
55%
19400
Pompa ciepła powietrze/powietrze
40%
4400
Gruntowa pompa ciepła (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej)
55%
28000
Kocioł gazowy kondensacyjny
40%
6100
Kotłownia gazowa
45%
8300
Kocioł olejowy kondensacyjny
40%
7400
Kocioł zgazowujący drewno
40%
6600
Kocioł zgazowujący drewno (podwyższony standard)
45%
9000
Kocioł na pellet drzewny
40%
5600
Kocioł na pellet drzewny (podwyższony standard)
45%
9100
Ogrzewanie elektryczne
40%
5600
Instalacja c.o. i c.w.u.
40%
8100
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
40%
6700
Mikroinstalacja fotowoltaiczna
40%
6000
Nazwa kosztu
Maksymalne dofinansowanie
( procent faktycznie poniesionych kosztów netto )
Maksymalna kwota dotacji
Audyt energetyczny
100%
1200
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem
80%
17800
Pompa ciepła powietrze/woda
70%
22000
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej)
80%
28100
Pompa ciepła powietrze/powietrze
70%
7800
Gruntowa pompa ciepła (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej)
80%
40700
Kocioł gazowy kondensacyjny
70%
10700
Kotłownia gazowa
70%
13900
Kocioł olejowy kondensacyjny
70%
13000
Kocioł zgazowujący drewno
70%
11700
Kocioł zgazowujący drewno (podwyższony standard)
70%
14300
Kocioł na pellet drzewny
70%
9700
Kocioł na pellet drzewny (podwyższony standard)
45%
14300
Ogrzewanie elektryczne
70%
9700
Instalacja c.o. i c.w.u.
70%
14300
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
70%
11700
Mikroinstalacja fotowoltaiczna
70%
9000
Nazwa kosztu
Maksymalne dofinansowanie
( procent faktycznie poniesionych kosztów netto )
Maksymalna kwota dotacji
Audyt energetyczny
100%
1200
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem
100%
22200
Pompa ciepła powietrze/woda
100%
31500
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej)
100%
35200
Pompa ciepła powietrze/powietrze
100%
11100
Gruntowa pompa ciepła (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej)
100%
50900
Kocioł gazowy kondensacyjny
100%
15300
Kotłownia gazowa
100%
18500
Kocioł olejowy kondensacyjny
100%
18500
Kocioł zgazowujący drewno
100%
16700
Kocioł zgazowujący drewno (podwyższony standard)
100%
20400
Kocioł na pellet drzewny
100%
13900
Kocioł na pellet drzewny (podwyższony standard)
100%
20400
Ogrzewanie elektryczne
100%
13900
Instalacja c.o. i c.w.u.
100%
20400
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
100%
16700
Mikroinstalacja fotowoltaiczna
100%
15000

Masz pytania? Potrzebujesz wsparcia?

Od lat pomagamy mieszkańcom Bielska-Białej i okolic w uzyskaniu korzystnych dofinansowań

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej.

opinie

Co myślą o nas klienci?

fajni praktykanci
A Jula
A Jula
27 Luty 2023
Jest wszystko czego potrzeba.
Tomek Osek
Tomek Osek
9 Grudzień 2022
Profesjonalna firma, wszystko sprawnie. Kontakt i obsługa bardzo miła i przyjemna. Fachowcy znają się na rzeczy. Potrafią doradzić i ewentualnie zaproponować lepszą opcję. Polecam z czystym sumieniem. Napewno jeszcze skorzystamy z usług tej firmy.
Joanna Wiewiora
Joanna Wiewiora
18 Październik 2022
Obsługa wzorowa,żaden problem nie został zlekceważony. Wszystko idealnie dopracowane i zainstalowane. Montażyści bardzo fachowi i grzeczni. Czasowo trochę mnie dostępna firma ze względu na ilość zleceń ale wiadomo jak ktoś jest dobry w tym co robi to polecenia i klienci się same mnożą.Mimo braku czasu i tak próbują go znaleźć I pomóc gdy pojawiają się nowe problemy. Polecam I życzę wszystkim żeby każdą firma miała takich fachowców i podejście do obsługi klienta. Zlecone prace: wymiana pieca gazowego i przeróbka instalacji
Paweł Bigaj
Paweł Bigaj
4 Październik 2022
Znają się na rzeczy
Przemysław Wiatr
Przemysław Wiatr
29 Czerwiec 2022
Firma godna polecenia. Pan Sebastian dokonuje oględzin, precyzyjnej wyceny, służy radą w kwestii wyboru rozwiązań, ustala terminy wykonania. Wykonawcy - Pan Łukasz i Pan Szymon cechują się wysoką kulturą osobistą. Pracują rzetelnie, znają się na robocie, a zlecenia wykonują na gotowo i na czysto oraz w uzgodnionym terminie.
Helena Stanislawska
Helena Stanislawska
23 Maj 2022

partnerzy

Współpracujemy z najlepszymi markami