logo SIB

Program czyste powietrze

rozwój

Droga do lepszej przyszłości

Ogólnym celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez inicjowanie i ułatwianie działań mających na celu wymianę źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na nowsze, wydajniejsze i bardziej ekologiczne. Program ten jest dedykowany beneficjentom, którzy mogą zostać zakwalifikowanym do trzech różnych poziomów wsparcia: podstawowego, podwyższonego i najwyższego.

Realizacja programu planowana jest w okresie od 2018 do 2029 roku, przy czym:

 • Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym, co oznacza, że  wnioski można składać przez cały okres trwania programu.
 • Zawieranie umów z beneficjentami będzie trwać do 31 grudnia 2027 roku.
 • Środki finansowe zostaną udzielone przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) do 30 września 2029 roku.
klasa energetyczna

Podstawowy poziom dofinansowania

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł.

Formy dofinansowania:

1. Dotacja

2. Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

Projekt obejmujący demontaż starego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda lub gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo w ramach projektu mogą być wykonane:

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

1. Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:

 • 66 000 zł (z instalacją PV)
 • 60 000 zł (bez instalacji PV)

2. Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

 • 41 000 zł (z instalacją PV)
 • 35 000 zł (bez instalacji PV)

3. Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

Projekt obejmujący demontaż starego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

– zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w Opcja pierwszej wskazanego w Załączniku 2 do Programu do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu, albo
– zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu

Dodatkowo mogą być wykonane: 

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

1. Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:

 • 56 000 zł (z instalacją PV)
 • 50 000 zł (bez instalacji PV)

2. Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

 • 31 000 zł (z instalacją PV)
 • 25 000 zł (bez instalacji PV)

3. Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące:

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:

 1. Przedsięwzięcie z kompleksową termomodernizacją: 33 000 zł
 1. Przedsięwzięcie bez kompleksowej termomodernizacji: 13 000 zł
 2. Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

Podwyższony poziom dofinansowania

I. Osoby fizyczne spełniające następujące warunki:

1) właściciel lub współwłaściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z osobną księgą wieczystą;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

II. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył czterdziestokrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

1. dotacja

2. dotacja z prefinansowaniem

3. dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

4. pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów

Projekt obejmujący demontaż starego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda lub gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo w ramach projektu mogą być wykonane:

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

1. Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:

 • 99 000 zł (z instalacją PV)
 • 90 000 zł (bez instalacji PV)

2. Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

 • 59 000 zł (z instalacją PV)
 • 50 000 zł (bez instalacji PV)

3. Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

Projekt obejmujący demontaż starego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

– zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w Opcja pierwszej wskazanego w Załączniku 2 do Programu do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu, albo
– zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu

Dodatkowo mogą być wykonane: 

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

1.Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizacją:

 • 81 000 zł (z instalacją PV)
 • 72 000 zł (bez instalacji PV)

2.Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

 • 41 000 zł (z instalacją PV)
 • 32 000 zł (bez instalacji PV)

3.Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące:

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:

 1. Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację: 48 000 zł
 2. Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji: 25 000 zł
 3. Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

Najwyższy poziom dofinansowania

I. Osoby fizyczne spełniające następujące warunki:

1) właściciel lub współwłaściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

a) 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

II. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył czterdziestokrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Formy dofinansowania:

1. dotacja

2. dotacja z prefinansowaniem

3. dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

4. pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów

Projekt obejmujący demontaż starego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda lub gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo w ramach projektu mogą być wykonane:

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

1. Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:

 • 135 000 zł (z instalacją PV)
 • 120 000 zł (bez instalacji PV)

2. Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

 • 79 000 zł (z instalacją PV)
 • 70 000 zł (bez instalacji PV)

3. Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

Projekt obejmujący demontaż starego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

– zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w Opcja pierwszej wskazanego w Załączniku 2 do Programu do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu, albo
– zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu

Dodatkowo mogą być wykonane: 

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu) 
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

1. Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:

 • 115 000 zł (z instalacją PV)
 • 100 000 zł (bez instalacji PV)

2. Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

 • 59 000 zł (z instalacją PV)
 • 50 000 zł (bez instalacji PV)

3. Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące:

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:

 1. Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację: 70 000 zł
 2. Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji: 40 000 zł
 3. Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

szczegóły

Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii

Nazwa kosztu
Maksymalne dofinansowanie
( procent faktycznie poniesionych kosztów netto )
Maksymalna kwota dotacji
Audyt energetyczny
100%
1200
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem
55%
12200
Pompa ciepła powietrze/woda
40%
12600
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej)
55%
19400
Pompa ciepła powietrze/powietrze
40%
4400
Gruntowa pompa ciepła (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej)
55%
28000
Kocioł gazowy kondensacyjny
40%
6100
Kotłownia gazowa
45%
8300
Kocioł olejowy kondensacyjny
40%
7400
Kocioł zgazowujący drewno
40%
6600
Kocioł zgazowujący drewno (podwyższony standard)
45%
9000
Kocioł na pellet drzewny
40%
5600
Kocioł na pellet drzewny (podwyższony standard)
45%
9100
Ogrzewanie elektryczne
40%
5600
Instalacja c.o. i c.w.u.
40%
8100
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
40%
6700
Mikroinstalacja fotowoltaiczna
40%
6000
Nazwa kosztu
Maksymalne dofinansowanie
( procent faktycznie poniesionych kosztów netto )
Maksymalna kwota dotacji
Audyt energetyczny
100%
1200
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem
80%
17800
Pompa ciepła powietrze/woda
70%
22000
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej)
80%
28100
Pompa ciepła powietrze/powietrze
70%
7800
Gruntowa pompa ciepła (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej)
80%
40700
Kocioł gazowy kondensacyjny
70%
10700
Kotłownia gazowa
70%
13900
Kocioł olejowy kondensacyjny
70%
13000
Kocioł zgazowujący drewno
70%
11700
Kocioł zgazowujący drewno (podwyższony standard)
70%
14300
Kocioł na pellet drzewny
70%
9700
Kocioł na pellet drzewny (podwyższony standard)
45%
14300
Ogrzewanie elektryczne
70%
9700
Instalacja c.o. i c.w.u.
70%
14300
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
70%
11700
Mikroinstalacja fotowoltaiczna
70%
9000
Nazwa kosztu
Maksymalne dofinansowanie
( procent faktycznie poniesionych kosztów netto )
Maksymalna kwota dotacji
Audyt energetyczny
100%
1200
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem
100%
22200
Pompa ciepła powietrze/woda
100%
31500
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej)
100%
35200
Pompa ciepła powietrze/powietrze
100%
11100
Gruntowa pompa ciepła (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej)
100%
50900
Kocioł gazowy kondensacyjny
100%
15300
Kotłownia gazowa
100%
18500
Kocioł olejowy kondensacyjny
100%
18500
Kocioł zgazowujący drewno
100%
16700
Kocioł zgazowujący drewno (podwyższony standard)
100%
20400
Kocioł na pellet drzewny
100%
13900
Kocioł na pellet drzewny (podwyższony standard)
100%
20400
Ogrzewanie elektryczne
100%
13900
Instalacja c.o. i c.w.u.
100%
20400
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
100%
16700
Mikroinstalacja fotowoltaiczna
100%
15000

Masz pytania? Potrzebujesz wsparcia?

Od lat pomagamy mieszkańcom Bielska-Białej i okolic w uzyskaniu korzystnych dofinansowań

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej.

opinie

Co myślą o nas klienci?

Polecam firmę. Wymiana pieca wykonana fachowo, sprawnie, terminowo. Fachowa porada na różnych etapach inwestycji. Pracownicy uprzejmi, gotowi do pomocy
Paweł Brzozowski
Paweł Brzozowski
30 Kwiecień 2024
Polecam firmę. Jestem po kompleksowej modernizacji kotłowni z pieca węglowego na kocioł gazowy. Pełna profeska. Zadowolenie w 100%. Polecam także kontakt z Panią Moniką odnośnie spraw administracyjnych. Zawsze doradzi i życzliwie podchodzi do sprawy. Z czystym sumieniem polecam. Tak trzymać
Michał Męcik
Michał Męcik
17 Kwiecień 2024
Polecam firmę SIB w 100 % wykonała całą kotłownie opartą na kotle zgazowującym drewno. Wszystko działa bez zarzutów. Fachowo i profesjonalnie 👍👍
Natalia A
Natalia A
12 Kwiecień 2024
Firma SIB to przede wszystkim rzetelny, kompetentny i życzliwy zespół, godny polecenia z czystym sumieniem. Oprócz skorzystania z usług w zakresie instalacji, firma pomaga również klientom w zakresie składania i rozliczania wniosków z czystego powietrza. Jeśli chodzi o bezpośredni kontakt z klientem, Pani Monika zawsze jest chętna do pomocy, cierpliwie wytłumaczy wszystko klientowi nawet jeśli zajmie to trochę czasu 🙂 cenne były również uwagi Pani Marty w zakresie fotowoltaiki. Jeśli chodzi o usługi instalacji, zespół również wykonał pracę szybko, sprawnie i terminowo ( co w dzisiejszych czasach jest rzadkością wśród wykonawców). Jeśli tylko zaistnieje taka potrzeba, ponownie skorzystamy z usług SIB.
Katarzyna Lara-Słapa
Katarzyna Lara-Słapa
12 Kwiecień 2024
Polecamy ! Już od dłuższego czasu korzystamy z usług SIB. Firma zajmuje się serwisem urządzeń w naszym obiekcie. Ostatnio został wymieniony kocioł gazowy. Zawsze możemy liczyć z ich strony na profesjonalne doradztwo i fachowe wykonanie usług. Najlepsza firmy w tej branży z okolicy.
Gościniec Salmopolski
Gościniec Salmopolski
28 Marzec 2024
Firmę SIB możemy zdecydowanie polecić innym! Już wielokrotnie korzystaliśmy z ich usług, a ostatnio montowali nam kocioł gazowy. Wszystko bardzo fachowo i sprawnie poszło 😀 warto wspomnieć też, że sklep w Buczkowicach jest dobrze zaopatrzony i jest tam miła obsługa 😉Prowadzą też serwis urządzeń.
Wiktor Łukecza
Wiktor Łukecza
28 Marzec 2024
Super firma, solidni fachowcy. Zdecydowanie polecam tego kontrahenta!
Krzysztof Bozek
Krzysztof Bozek
9 Marzec 2024
Najlepsza firma tego typu w okolicy. Kompleksowo i co najważniejsze fachowo. Oby więcej takich instalatorów - zdecydowanie polecam!
szyszynka102 szyszynka102
szyszynka102 szyszynka102
29 Luty 2024
Pełen profesjonalizm, umiejętności i wiedza w każdym zakresie i na najwyższym poziomie, przemiła obsługa również w biurze, bardzo polecam firmę SIB.
Bożena Włosińska
Bożena Włosińska
27 Luty 2024
Polecam w 100%. Firma bardzo szybko i sprawnie zrealizowała wymianę na kocioł gazowy. Kontakt z klientem na najwyższym poziomie, w razie problemów bezzwłoczna reakcja.
Natalia Śpiewak
Natalia Śpiewak
23 Luty 2024

partnerzy

Współpracujemy z najlepszymi markami